PAR-Q Forms

PAR-Q Forms เป็นฟอร์มแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ฝึกสอน สามารถวินิจฉัยว่า ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ก่อนการฝึกหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย ในการจัดโปรแกรมให้กับนักเรียนแต่ละคน

*ใช้เฉพาะนักเรียนของ MY-O-FIT เท่านั้นเพราะข้อมูลจะส่งมายังเรา