PAR-Q Forms

PAR-Q Forms เป็นฟอร์มแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้ฝึกสอน สามารถวินิจฉัยว่า ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ก่อนการฝึกหรือไม่ เพื่อความปลอดภัย ในการจัดโปรแกรมให้กับนักเรียนแต่ละคน

*แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ใช้เฉพาะนักเรียนของ MY-O-FIT ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น