Make A Payment

หากมีการชำระล่วงหน้า ตั้งแต่ 20 คลาสขึ้นไป จะมีส่วนลด คุณสามารถทำการชำระได้โดย เงินสด โอนผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ใช้บัตรเครดิตในการชำระได้ และก่อนทำการชำระโดยวิธีใดๆ กรุณาสอบถามค่าใช้จ่ายทั้งหมด กับเทรนเนอร์ของคุณก่อน

ชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร (ด้านล่าง)

ชื่อบัญชี เกียรติรัตน์ อภิรัตนวงศ์, ประเภทบัญชีออมทรัพย์

Icon_08KBank_Logo  กสิกรไทย สาขาเซนทรัลแกรนด์พระรามเก้า
Account number 847-2-21511-7

ชำระโดยบัตรเครดิต

การชำระโดยวิธีนี้จะมีค่าธรรมเนียบเพิ่มเติม 4.5%  กรุณาสอบถามยอดทั้งหมดก่อนทำการชำระด้วยปุ่มด้านล่างนี้

Payment by TonyUSAShop

*ค่าเทรนนิ่งรวมค่าธรรมเนียมการชำระบัตรเครดิตแล้ว โดยกรอกจำนวนการชำระเองในหน้าถัดไป (ต้องสอบถามจำนวนเงินจากเทรนเนอร์ของคุณก่อนทำการชำระ)

**หากไม่มีบัญชี PayPal สามารถเลือก Pay with my credit or debit card ในภาษาอังกฤษ หรือ
ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของฉัน ในภาษาไทย
(ลิงก์อยู่ใต้ช่อง login ก่อนกรอกเลขบัตรเครดิต ในหน้าชำระเงิน)

***ใน statement บัตรเครดิตจะแสดงรายการ PAYPAL *TONYUSA เป็นผู้เรียกเก็บ


 

When you make a payment in advance of 20 hrs classes or more you will get a discount. You can make a payment by cash, bank transfer or using your own credit card to make a payment.

Please make sure that before you make a payment, please ask amount from your personal trainer first.

Pay by Bank Transfer (Direct Deposit)

below are our bank account

Account name: Kiatirat Apiratanawong, Saving account

Icon_08KBank_Logo  Kasikorn Bank, Central Grand Rama9 branch
Account number 847-2-21511-7

Pay by Credit Card

Your payment will have an 4.5% additional fee charge. Please ask amount of payment before you make a payment through below button.

Payment by TonyUSAShop

*The credit card payment fee is already included, you will be asking the total amount to pay so that please ask total amount from your trainer before making the payment.

**If you don’t have PayPal account, you can choose “Pay with my credit or debit card” under the loginform in next page.

***In your credit card statement will display PAYPAL *TONYUSA as a merchant.