เครื่องคำนวณ อัตราเผาผลาญของร่างกาย

Gender:
Male
Female
Age:
Height:
Cm.
Weight:
Kg.
Activity:
ไม่มีการออกกำลังกายประเภท Cardio หรือทำงานนั่งโต๊ะ
ออกกำลังกายเล็กน้อย 1 - 5 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ ทำงานที่ต้องเดินไปมา ไม่ได้นั่งกับที่
ออกกำลังกายปานกลาง 6 - 7 ครั้ง/สัปดาห์
ออกกำลังกายหนัก 6 - 7 ครั้ง/สัปดาห์
ออกกำลังกายหนัก และ ทำงานที่ใช้แรงงาน
เลือกและกรอกข้อมูลด้านบนให้ครบ
หมายเหตุ:
เครื่องคำนวณนี้ ใช้สูตรของ Miffin-St. Joer ซึ่งแม่นยำที่สุดในการคำนวณหา RMR (Resting Metabolism Rate) หากกรอกข้อมูลได้ตรง แต่จะใช้ได้กับบุคคลทั่วไป
หากต้องการคำนวณสำหรับ ผู้ที่อ้วนมาก ควรใช้สูตร Harris-Benedict และ ออกแบบโปรแกรมการฝึกโดยผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
รวมถึง หากมีกล้ามเนื้อเยอะ เป็นนักกีฬา ควรใช้สูตร Katch-McArdle (BMR) และ Cunningham (RMR) โดยที่ต้องรู้ % bodyfat ด้วย

การวัด %bodyfat ที่แม่นยำ โดย Skin fold measurement (ไม่ใข้อุปกรณ์ bioelectric Impedance Analysis หรือ ตาชั่งที่บอก %bodyfat เพราะมีข้อจำกัดก่อนรทำการชั่งที่ค่อนข้างเยอะ)

สูตรการหา TDEE คือ
TDEE = RMR + TEF + NEAT + EPOC + Ex

TEF (the thermogenic effect of food) ผลความร้อนที่เกิดจากอาหาร ซึ่งปกติ ไม่มีการวัดหาค่า
NEAT (non-exercise activity thermogenesis) ความร้อนที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่การออกกำลังกาย ซึ่งปกติ ไม่มีการวัดหาค่า
EPOC (excess post-exercise oxygen consumption) ปริมาณออกซิเจนที่หายใจหลังการออกกำลังกาย ซึ่งไม่มีการวัดหาค่า
ดังนั้น หลักๆ จึงสามารถคำนวณได้เองคือ
RMR (Resting Metabolism Rate) อัตราเผาผลาญขณะร่างกายพัก และ Ex (Exercise) การออกกำลังกาย ซึ่งมีผลโดยกับการเพิ่ม EPOC
ดังนั้น การคำนวณ หากโดย เครื่องคำนวณนี้ ก็เทียบได้กับการหาค่า TDEE

Reference: ACE Personal Traininer Manual 4th Edition

Kiatirat Apiratanawong
ACE-certified Personal Trainer